Deze privacyverklaring is van 28 oktober 2019.Privacyverklaring Pubhopper 

Pubhopper gaat zorgvuldig om met de aan deze app verbonden persoonsgegevens. De privacygevoelige persoonsgegevens worden conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Deze privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over de wijze waarop Pubhopper omgaat met persoonsgegevens. Gegevens die gebruikt kunnen worden om een persoon te identificeren, of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Ook informeert de privacyverklaring je over jouw privacyrechten.  

Waar heeft deze privacyverklaring betrekking op?

Deze privacyverklaring is gericht op alle activiteiten op alle websites en apps van Pubhopper B.V. en Pubhopper NL B.V., hierna te noemen “Pubhopper”. Pubhopper is verwerkersverantwoordelijke van de persoonsgegevens die worden verzameld via de websites en apps van Pubhopper. Persoonsgegeven kunnen worden uitgewisseld tussen de ondernemingen binnen Pubhopper.

Welke persoonsgegevens gebruikt Pubhopper en waar worden de gegevens voor gebruikt?

Gebruikers van de Pubhopper app:

  • Persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer en geboortedatum.
  • Gegevens met betrekking tot de interactie: zoekopdrachten, prestaties, zoekgedrag.

(Horeca)ondernemersen overige organisaties:

  • Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, geslacht, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum, IBAN-nummer, klantnummer.
  • Gegevens met betrekking tot de interactie: zoekopdrachten, prestaties, zoekgedrag.

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt door Pubhopper om een op maat gemaakt advies te kunnen geven aan de gebruiker, daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt voor service- en marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens worden ook gebruikt voor het opvolgen van wettelijke verplichtingen, zoals fiscale verplichtingen.

Voor ontwikkel en analysedoeleinden, dus om de apps en websites verder te ontwikkelen.

Aan wie verstrekt Pubhopper persoonsgegevens?

Pubhopper verstrekt alleen gegevens aan derden wanneer dit geoorloofd is. Te allen tijde zal Pubhopper hier zorgvuldig mee omgaan. Pubhopper verstrekt alleen gegevens aan derden indien dit past binnen de hiervoor genoemde doelstellingen die Pubhopper heeft (advies aan gebruiker, wettelijke verplichtingen en ontwikkel/analysedoeleinden).

Pubhopper verstrekt ook persoonsgegevens op verzoek van politie, justitie en andere fraudebestrijdende instanties.

Daarnaast verstrekt Pubhopper persoonsgegevens aan partijen die helpen de dienstverlening van Pubhopper te optimaliseren, zoals bijvoorbeeld app-ontwikkelaars.

Pubhopper zorgt voor een passend niveau van gegevensbescherming van de persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Pubhopper de persoonsgegevens?

Pubhopper bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hierbij wordt rekening gehouden met de eerder genoemde doeleinden.

Beveiliging van persoonsgegevens en aansprakelijkheid

De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor jou en voor ons. Pubhopper heeft om deze reden passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn. Deze maatregelen bieden echter geen 100% garantie op veiligheid. Pubhopper kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden, of aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten de controle van Pubhopper liggen. De websites en app(s) van Pubhopper kunnen links bevatten naar andere websites en apps. Pubhopper draagt geen verantwoordelijkheid voor deze websites en apps, deze vallen derhalve ook niet onder de privacyverklaring van Pubhopper. Het is raadzaam de privacyverklaring van de betreffende websites te raadplegen.

Tevens is Pubhopper niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor onjuistheden, of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de door jouw verstrekte, of onvolledige informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de actualiteit van jouw persoonsgegevens.

Cookies

Een groot deel van deel van de gegevens waar deze Privacyverklaring op toeziet, is verzameld door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan de website, of de app in je randapparatuur wordt geplaatst, of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet, of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens. Soms persoonsgegevens opgeslagen, of geraadpleegd.

Java scripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen. Nog een voorbeeld van soortgelijke techniek is een Beacon. Dit is een klein apparaat dat bijvoorbeeld opgehangen kan worden in horecagelegenheden, of op een evenemententerrein kan worden geplaatst. Deze beacon kan d.m.v. bleutooth-technologie, in combinatie met het downloaden van onze app signalen ontvangen en verzenden.


Jouw Privacyrechten

Inzageverzoek

Je kunt je eigen verwerkte persoonsgegevens inzien door een verzoek te sturen naar info@pubhopper.nl.

Correctie-, verwijderings-, beperkings-, of overdrachtsverzoek

Je kunt een verzoek doen tot het corrigeren, verwijderen, beperken of overdragen van persoonsgegevens die Pubhopper van jou verwerkt. Pubhopper zal aan een dergelijk verzoek voldoen mits dit verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen van Pubhopper. Houd er rekening mee dat Pubhopper het verzoek kan doen jouw verzoek opnieuw in te dienen, aan te vullen, of kan weigeren aan je verzoek te voldoen vanwege toepasselijke (privacy) wetgeving. De persoonsgegevens ontvang je op een gestructureerde gebruikelijke manier.

 Verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens door Pubhopper. Pubhopper houdt bij het verwerken van persoonsgegevens rekening met dat de verwerking in lijn moet zijn met de doelstellingen die Pubhopper beoogd. Je kunt je echter wel verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van deze doelstellingen. Wanneer je aangeeft niet langer toestemming te geven om (via een bepaald medium) te worden benaderd, zal Pubhopper je opnemen in een bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden.

Contact met Pubhopper

Verzoeken ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan info@pubopper.nl, of per post aan:

Pubhopper NL B.V.
De Beumer 11
7591 WR Denekamp

Wijziging van de privacyverklaring

Pubhopper kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Pubhopper raad je daarom aan met enige regelmaat de Privacyverklaring te bekijken om te beoordelen of er wijzigingen zijn.

Deze privacyverklaring is van 28 oktober 2019.